administrator on Styczeń 1st, 2021

Mamy przyjemność zaprosić na bezpłatne wykłady pszczelarskie organizowane przez firmę Łysoń w dniu 16stycznia br. o godz. 14:45

Udział oczywiście jest bezpłatny, wykłady na żywo w trybie Online. Zapisy na stronie: https://lyson.com.pl/content/275-bezplatne-wyklady-webinar-online

Program:

15:00 „Choroby pszczół i czerwiu – najczęściej zadawane pytania cz.1″ dr. Anna Gajda

16:00 „Polscy pszczelarze – pionierzy czy niewykorzystany potencjał” p. Tomasz Łysoń

17:15 „Choroby pszczół i czerwiu – najczęściej zadawane pytania cz.2″ dr. Anna Gajda

 

administrator on Styczeń 1st, 2021

administrator on Grudzień 22nd, 2020

administrator on Grudzień 22nd, 2020

1. Z Komunikatem przesyłamy życzenia świąteczno-noworoczne dla Pszczelarzy i Ich Rodzin. Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności w trudnym czasie pandemii.

2. Składki na rok 2020.

Składki opłacamy zgodnie z par. 35 pkt. 7 Statutu na podstawie Uchwały Zarządu ŚZP w Katowicach nr 16/2020/21 z dnia 7 października 2020 roku.

Wysokość składki członkowskiej i ulowej na rok 2021 nie ulega zmianie i wynosi:

a) składka członkowska 40 zł (14zł dla Koła, 26 zł dla ŚZP)

b) składka ulowa 4 zł za jedną rodzinę pszczelą (1,50 zł dla Koła, 2,50 zł dla ŚZP)

3. Koła Pszczelarzy które starają się o dotacje z Urzędów Gmin prosimy o składanie dokumentów do biura Związku przynajmniej na tydzień przed terminem, celem zapoznania się z wnioskiem i podpisania dokumentów przez Zarząd Związku.

4. Szkolenie dla pszczelarzy w Szczyrku.

O ile sytuacja epidemiczna pozwoli, planujemy w dniach 19-21 marca 2021 roku. Więcej szczegółów podamy w późniejszym terminie.

5. W związku z Rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa w edycji 2020-2022 Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, pszczelarze którzy chcą zakupić sprzęt pszczelarski, ule, urządzenia do prowadzenia gospodarki wędrownej (przyczepy, wagi pasieczne) oraz wykonać badania miodu muszą posiadać decyzję o nadaniu nr Rolniczego Handlu Detalicznego lub sprzedaży bezpośredniej. Prosimy, aby osoby chcące w przyszłym roku korzystać z tych programów, już rozpoczęły procedurę rejestracji sprzedaży bezpośredniej lub RHD.

6. Prosimy o przysyłanie list członków (wystarczy imię, nazwisko i numer weterynaryjny) chętnych na zakup sprzętu w 2021 roku do 15 lutego 2021 r. W przypadku urządzeń do gospodarki wędrownej, prosimy o wyszczególnienie sprzętu oraz podanie producenta.

7. Zasady zakupu sprzętu w ramach dotacji 2021.

Sprzęt w ramach dotacji może zakupić pszczelarz, który na dzień 30 września 2020 roku posiadał co najmniej 10 rodzin pszczelich oraz posiada zarejestrowaną u Powiatowego Lekarza Weterynarii sprzedaż bezpośrednią lub RHD (Rolniczy Handel Detaliczny).

Refundacja stanowi do 60% ceny netto zakupionego sprzętu, ale nie więcej niż 70 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 12 000 zł oraz wyliczona zostanie przez KOWR dla każdego pszczelarza indywidualnie.

Można zakupić sprzęt pszczelarski taki jak:

- miodarki, odstojniki, dekrystalizatory, stoły do odsklepiania plastrów, suszarki do suszenia obnóży pyłkowych, topiarki do wosku, urządzenia do kremowania miodu, refraktometry, wózki ręczne do transportu uli, wialnie do pyłku, ule lub elementy uli, poławiacze pyłku, sprzęt do pozyskiwania pierzgi.

Zasady zakupu urządzeń do gospodarki wędrownej w ramach dotacji 2021:

- sprzęt w ramach dotacji może zakupić pszczelarz, który na dzień 30 wrzesień 2020 roku posiadał co najmniej 25 rodzin pszczelich oraz posiada zarejestrowaną u Powiatowego Lekarza Weterynarii sprzedaż bezpośrednią lub RHD ( Rolniczy Handel Detaliczny).

- refundacja stanowi do 60% ceny netto zakupionego sprzętu, ale nie więcej niż 70 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą (łącznie w sezonach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022).

- można zakupić: przyczepy (lawety) do przewozu uli. wagi pasieczne, urządzenia dżwigowe do załadunku i rozładunku uli, elektryzatory (pastuchy elektryczne), lokalizatory GPS do uli.

Informację o sposobie spisywania umów na zakup sprzętu w 2021 roku opublikujemy na stronie internetowej www.szpkatowice.pl niezwłocznie po otrzymaniu umowy z KOWR w Warszawie.

8. Biuro oraz punkt zaopatrzenia są nieczynne do odwołania. Pracujemy zdalnie. Zalecamy kontakt mailowy lub telefoniczny.

9. O bieżących sprawach Związku informujemy na naszej stronie internetowej: www.szpkatowice.pl

administrator on Grudzień 22nd, 2020

Koleżanki i koledzy, chciałbym podzielić się z Wami kilkoma uwagami dotyczącymi zimowli naszych pszczół. Okres zimowli możemy podzielić na trzy zasadnicze etapy: 1) okres, kiedy rodziny pszczele jeszcze wychowują czerw; 2) okres bez czerwiowy oraz 3) kiedy matka pszczela podejmuje czerwienie pod koniec zimy. W obecnym czasie jesteśmy w II etapie zimowli.

Myślę, że nasze pszczoły zostały odpowiednio zakarmione na zimę oraz wyleczone. W tej części pragnę zwrócić uwagę na wielki kłopot z wilgocią w naszych zimujących rodzinach pszczelich. Aby matki pszczele podjęły czerwienie pod koniec stycznia, my – pszczelarze musimy stworzyć im najdogodniejsze warunki ku temu. Wydaje się, że w dużej mierze to nie choroby trapią nasze podopieczne, a zła wentylacja podczas zimowli, zwłaszcza w ostatnim jej okresie. W okresie bez czerwiowym, kiedy pszczoły znajdują się w kłębie, spożywają bardzo niewiele pokarmu w ciągu doby i ilość wydalanej pary wodnej oraz dwutlenku węgla jest minimalna. Wszystkie procesy życiowe pszczół są nieco spowolnione, a temperatura kłębu zimowego również jest niejednakowa. W zewnętrznej warstwie kłębu. tzw. otoczce, temperatura oscyluje na poziomie 5ºC, a nawet mniej na jej powierzchni. Temperaturę 25-30ºC utrzymują pszczoły w centrum kłębu. Cały złożony proces wytwarzania ciepła w rodzinie pszczelej jest skorelowany z ograniczeniem jego strat w wyniku skupienia się pszczół. Przy spadku temperatury zewnętrznej wzrasta metaboliczna produkcja ciepła proporcjonalnie do wahań temperatury otoczenia. W wyniku wzmożonego metabolizmu wzrasta również wydalanie dwutlenku węgla (CO2). Dlatego podczas całej zimowli, a zwłaszcza podczas mroźnych zim, właściwa wentylacja uli jest bardzo ważna.

Pszczoły poradzą sobie z mrozem, jeśli mają zgromadzone odpowiednie zapasy pokarmowe, jednak wilgoć, która może powstać w wyniku zwiększonego metabolizmu, oraz zwiększone stężenie CO2 może stanowić realne zagrożenie przezimowania rodzin pszczelich. Właściwe zakarmienie rodzin pszczelich, wydaje się być punktem wyjścia do dobrego przezimowania pszczół. Przeprowadzone badania potwierdziły, że stopień zawilgocenia gniazd zależy w dużym stopniu od pokarmu podanego pszczołom podczas jesiennego zakarmiania.

Największe zawilgocenie gniazd było w rodzinach zimujących na zapasach miodu, a najmniejsze na zapasach syropu cukrowego. Zawilgocenie gniazd, jest zjawiskiem ze wszech miar bardzo szkodliwym. Pszczoły utrzymywane w wilgotności względnej 25%, 51% i 75% nie wykazują różnic w długości życia, ale 95% wilgotność względna wpływa na stan fizjologiczny pszczół, skracając ich życie o jedną czwartą.

Rodzina pszczela w okresie zimowli zużywa do spalenia wszystkich cukrów zawartych w pokarmie węglowodanowym około 15 litrów tlenu zawartych w około 70 litrach powietrza atmosferycznego. W efekcie powstaje prawie 90 litrów produktów gazowych, w których znajduje się około 15 litrów pary wodnej. W kłębie zimującej rodziny pszczelej wilgotność względna sięga poziomu 50-80%. a wilgotność bezwzględna jest o 1-2 mg/l wyższa niż powietrza na zewnątrz kłębu. Według badań, powietrze okrążające kłąb przy temperaturze 10 C jest około 8,5 razy bardziej wilgotne niż powietrze na zewnątrz ula. Tak duże stężenie pary wodnej wymaga bardzo sprawnej wentylacji wnętrza ula, w którym zimują pszczoły. Dlatego w takim przypadku możemy użyć  pustego korpusu pod gniazdo. Ja stosuję półnadstawkę.

Podczas oddychania powstaje poza parą wodną dwutlenek węgla (CO2) w ilościach dwukrotnie większych niż para wodna. Tak duże stężenie dwutlenku węgla jest bardzo niekorzystne, ponieważ może doprowadzić do szybszego starzenia się pszczół, poza tym wpływa na zmniejszenie zużycia pokarmu i w efekcie opóźnienie rozpoczęcia czerwienia przez matki pod koniec zimy lub bardzo wczesną wiosną. Nasze cele są w tym czasie zgoła odmienne dlatego należy skutecznie obniżyć zawartość CO2 we wnętrzu ula. W powietrzu atmosferycznym stężenie dwutlenku węgla wynosi 0.025-0.03%. W zimującej rodzinie stężenie dwutlenku węgla może wzrosnąć do około 4%. kosztem tlenu, którego stężenie obniża się z 21 do 17%. Pamiętajmy, ze rodzina pszczela znajduje się w okresie bez czerwiowym. a wiec teoretycznie jest to okres, kiedy powinna wykonywać jak najmniej prac. Wysokie stężenie dwutlenku węgla pozbawia robotnice „sił witalnych”, a przecież najważniejszy okres rozpoczęcia czerwienią przez matkę jest dopiero przed nimi.

Dbając o właściwą wentylację naszych uli, możemy wpłynąć pośrednio na zwiększenie siły naszych rodzin pszczelich bardzo wczesną wiosną. Nie ma metody, która pozwalałaby na całkowite pozbycie się wilgoci w ulu. Jednak przy zastosowaniu pewnych zabiegów, można i należy stworzyć taki system wentylacji, który zminimalizuje powstawanie wilgoci w środowisku ula. Wszystkie nasze przedsięwzięcia mają na celu poprawę wydajności usuwania pary wodnej i dwutlenku węgla z wnętrza ula, przy jednoczesnym „odizolowaniu” rodziny pszczelej od warunków środowiskowych.

Ja mam wszystkie ule styropianowe, a pszczoły zimuję bez beleczek na powałkach z otwartymi dekielkami wentylacyjnymi od strony zatworu (dwa narożne) i zmniejszony wylotek. Pod gniazdo wstawiam pustą półnadstawkę.

W następnej części będzie o sposobach przyspieszania rozwoju rodzin pszczelich w lutym i marcu.

Pozdrawiam – Tadeusz Mamica Skarbnik

administrator on Grudzień 7th, 2020

W dniu dzisiejszym 7 grudnia z okazji dnia Św. Ambrożego życzymy wszystkim pszczelarzom, miłośnikom pszczół i ich rodzinom wszelkiego dobra, zdrowia i pomyślności. Życzymy dobrej pogody w nowym sezonie i kwiatów pełnych nektaru, a w ulach zdrowych i pracowitych pszczół. Życzymy wielu słodkich chwil z łyżeczką miodu w ręce w otoczeniu życzliwych ludzi, zaś Święty Ambroży niech się za nami wstawia i wyprasza Boże błogosławieństwo.

Z pszczelarskim pozdrowieniami – Pszczelarze z Koła w Trzebini.

 

administrator on Listopad 30th, 2020

W dniu imienin Panu Andrzejowi Urydze – Staroście Chrzanowskiemu składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, radosnych pogodnych dni oraz wielu prawdziwych przyjaźni – Pszczelarze z Koła w Trzebini.

administrator on Listopad 30th, 2020

Wszystkim Andrzejom, pszczelarzom oraz naszym sympatykom w dniu ich Imienin najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz spełnienia marzeń składa Zarząd Koła Pszczelarzy w Trzebini !

administrator on Listopad 7th, 2020

 

administrator on Październik 2nd, 2020

W związku z nasilającą się pandemią decyzją Zarządu Koła z dnia 2 października zebranie Koła pszczelarzy w Trzebini planowane na niedzielę 4 pażdziernika zostaje odwołane. Prezes Jacek Chrząścik.

administrator on Wrzesień 22nd, 2020

Zapraszamy na zebranie pszczelarzy i sympatyków naszego Koła które odbędzie się w dniu: 

4 pażdziernika 2020 roku w  Kinie „Sokół” w Trzebini o godz. 8:30.

 

Na zebraniu obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego:

- obowiązkowa maseczka u każdego uczestnika zebrania.

- obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem na salę kinową.

 

Porządek zebrania:

- omówienie poprzedniego zebrania,

- omówienie spraw bieżących Koła,

- szkolenie tematyczne.

 

Zapraszamy.

W dniu 30 sierpnia br. o godzinie 18:30 odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie rzeźby Św. Ambrożego podczas corocznej  imprezy Herbatka u Zieleniewskich w Dworku Zieleniewskich w Trzebini.

Pszczelarze z naszego Koła składają serdeczne podziękowania fundatorowi rzeźby Panu Burmistrzowi Jarosławowi Okoczukowi, wykonawcy rzeźby Panu Stanisławowi Wojtasowi z Klubu rzeźbiarskiego Pegas w Trzebini oraz członkom naszego Koła Panu Łukaszowi Jaworkowi, Józefowi Nowakowi, Aleksandrowi Jelonkowi, Stanisławowi Gągolskiemu i Władysławowi Janocie za ustawienie rzeźby w Parku Zieleniewskich.

Figurę Św. Ambrożego poświęcił Ksiądz Proboszcz Stanisław Bercel.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za okazane wsparcie.

 

administrator on Sierpień 26th, 2020

Składamy serdeczne i gorące podziękowania Panu Burmistrzowi Jarosławowi Okoczukowi wraz z zastępcami Panią Anitą Lipnicką i Panem Mirosławem Cholewą, oraz Radnym Miasta Trzebini za udzielone wsparcie  pszczelarzom z Koła Pszczelarskiego Trzebinia w sezonie 2019/2020. 

administrator on Czerwiec 1st, 2020

Z przykrością zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odszedł od nas kolega oraz wieloletni i zasłużony pszczelarz Pan Tadeusz Kasprzyk.

Msza św. odbędzie się we wtorek 2 czerwca o godzinie 15:00 w Bazylice Mniejszej Salwatorianów w Trzebini.

Uroczystość pogrzebowa po mszy św. na cmentarzu komunalnym przy Kościele Św. Piotra i Pawła na ulicy Luzara w Trzebini.

Rodzinie oraz najbliższym składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

administrator on Maj 10th, 2020

Przypomnienie:

 

Miesiące maj-czerwiec to szczególny okres kiedy pszczoły dążą do szybkiego rozwoju i naturalnego podziału rodziny pszczelej. Na nastrój rojowy w ulach szczególnie może mieć wpływ obecna zimna i deszczowa pogoda która utrzymuje się prawie od początku maja tego roku jak i często wpływ na to ma również matka pszczela w sytuacjach gdy nie wytwarza dostatecznej ilości feromonów ze względu na np. wiek. W takich przypadkach to pszczoły decydują o rozpoczęciu nastroju rojowego – stwierdzić to możemy nie tylko poprzez zmniejszenie intensywności lotów na wylotkach danej rodziny, ale szczególnie przy przeglądzie ramek gniazdowych oraz przy sprawdzaniu czy nie pojawiają się mateczniki w ulu. Zdjęcie mateczników rojowych przedstawiono poniżej:

 

Przeglądy gniazd rodzin pszczelich warto wykonywać dokładnie co 9 dni w okresie od końca kwietnia do końca czerwca. W sytuacji gdy rodzina zaczęła wychowywać nowe matki, zrywamy mateczniki, poszerzamy miejsce dla pszczół dokładając np. ramek z węzą i co szczególnie się poleca w tej sytuacji warto wykonać odkład odbierając z takiej rodziny 2-3 ramki z czerwiem i pszczołami je obsiadającymi. Jeżeli posiadamy już w rezerwie matkę unasiennioną dobrze jest w takiej rodzinie dokonać wymiany starej matki – warto pamiętać, że matka unasienniona powinna być już dojrzała tj. minimum 4 tygodniowa ze sprawdzonym czerwieniem – w innej sytuacji pszczoły w ulu produkcyjnym mogą nie przyjąć młodej matki.

W zaawansowanym nastroju rojowym sposób postępowania jest bardziej radykalny, ale zarazem efektywniejszy:

 

1. Korpus gniazdowy zdejmujemy z dennicy a na jego miejsce stawiamy korpus z miodnią.

2. Do miodni przenosimy jedną ramkę z czerwiem otwartym.

3. Jeżeli rodzina jest silna możemy na korpusie z miodnią ustawić korpus z suszem na miód.

4. Na tak przygotowane korpusy stawiamy specjalną powałkę która zarazem będzie dennicą dla pszczół ze starego korpusu gniazdowego. Otwory w powałce zamykamy szczelnie.

5.  Otwieramy otwór wentylacyjny który będzie wylotkiem w starej rodni w przeciwnym kierunku do poprzedniego głównego wylotka. Wszystkie pszczoły lotne opuszczą korpus z matką i przeniosą się do miodni która jest teraz ustawiona na dole.

6. W korpusie z matką i czerwiem niszczymy wszystkie mateczniki – nastrój rojowy powinien wygasnąć gdyż pszczoły lotne opuściły ul i pozostały z tutaj tylko pszczoły młode.

7. Dolna rodzina bezmateczna jest teraz rodziną produkcyjną. Pszczoły na jednej ramce z otwartym czerwiem założą mateczniki które po około tygodniu zrywamy i dokładamy kolejną ramkę z otwartym czerwiem.

8. Po upływie kolejnego tygodnia niszczymy mateczniki i łączymy z górnym korpusem w którym jest matka. Zaawansowany nastrój rojowy został rozładowany i rodzina taka dalej się rozwija i gromadzi miód z kolejnych pożytków.


administrator on Kwiecień 10th, 2020

administrator on Kwiecień 3rd, 2020

Z przykrością zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odszedł nasz kolega pszczelarz Pan Edward Uracz. Rodzinie oraz bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy szczerego współczucia.

 

administrator on Marzec 31st, 2020

Prosimy o zamawianie mailowo lub telefonicznie u Skarbnika Koła leków przeciw warrozie w terminie ostatecznym do 20 kwietnia b.r.

Telefon do Skarbnika p. Tadeusza Mamicy 694 204 714

Email: tadmari@poczta.onet.pl

W zgłoszeniu proszę podać wybrany lek oraz ilość uli do leczenia.

Lista dostępnych leków w refundacji:

Leki  DO ZWALCZANIA WARROZY refundowane w 2020 r.

 

Nazwa leku

i substancja lecznicza

Ilość leku na rodzinę

Kwota wpłaty

Leki z amitrazą

APIWAROL

(amitraza 12,5 mg)

Biowet, Puławy

5 tabletek/rodzinę

12,00 zł/ul

APIVAR

(amitraza 500 mg)

Veto-pharma,Francja

2 paski do zawieszenia w ulu na rodzinę

12,50 zł/ul

BIOWAR

(amitraza 500 mg)

Biowet, Puławy

2 paski do zawieszenia w ulu na rodzinę

12,50 zł/ul

Leki z flumetryną

BAYVAROL

(flumetryna 3,6 mg)

Bayer Leverkusen, Niemcy

4 paski do zawieszenia w ulu na rodzinę

20 zł/ul

POLYVAR YELLOW

(flumetryna 275 mg)

Bayer Leverkusen, Niemcy

2 paski do umieszczenia na wylotku ula po sezonie.

Stosować tylko i wyłącznie na wylotku ula.

25 zł/ul

Leki z tymolem

APIGUARD

(tymol 12,5 g)

Vita Europe, Wielka Brytania

2 tacki do odparowywania na ul

18,50 zł/ul

API LIFE VAR

(tymol 8 g olejki eteryczne)

Chemicals Laif, Włochy

4 płytki do odparowania na ul

28 zł/ul

THYMOVAR

(tymol 15 g)

AndermattBioVet,Szwajcaria, Niemcy

2 płytki do odparowania na ul

18 zł/ul

Leki z kwasami organicznymi

OXYBEE

kwas szczawiowy

olejki eteryczne, glicerol

Dany Bienenwohl GmbH, Niemcy

(Veto-pharma,Francja)

Płyn do polewania na pszczoły

1000g butelka

/22 rodziny/

180 zł

VARROMED

(kwas mrówkowy 5 mg/ml,

  kwas szczawiowy 44 mg/ml)

BeeVital, Austria

Płyn do polewania na pszczoły

555 ml butelka

/12 rodzin/

105 zł

 

Leki z kwasami organicznymi zamawia się w całych butelkach,

Dotacja będzie tylko do ilości uli zgłoszonych na dzień 30 września 2019 w KOWR.

Można zamawiać tylko jeden rodzaj leku ( jeden pszczelarz – jeden lek).

 

administrator on Marzec 10th, 2020

Ze względu na stan epidemiologiczny w kraju kwietniowe zebranie Koła oraz szkolenie w MOKSiRze zostają odwołane.

 

Kwietniowe zebranie pszczelarzy i sympatyków naszego Koła odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2020 roku w  Dworku Zieleniewskich w Trzebini o godz. 8:30 ze względu na zaplanowane szkolenie pszczelarskie o godz. 10:00 w Auli odczytowej MOKSiR w Chrzanowie.

 

administrator on Luty 28th, 2020

W dniu 26 lutego br. nowym Przewodniczący Powiatowej Rady Bartniczej został kolega Jacek Chrząścik – gratulujemy !

administrator on Luty 13th, 2020

Chorobę wywołuje pierwotniak atakujący dorosłe pszczoły. Rozwija się on w jelicie środkowym, powodując zaburzenia w trawieniu i wchłanianiu pokarmu.

Choroba ujawnia się na wiosnę i w zależności od stopnia zakażenia może mieć przebieg skryty lub jawny.

Zarażona rodzina jest po zimowli znacznie osłabiona, wolno odbudowuje plastry i wychowuje mało czerwiu.

Zbiory miodu są małe, niewiele zbieraczek wylatuje w pole, a pszczoły siedzące na plastrach mają rozciągnięte odwłoki i sprawiają wrażenie bardzo łagodnych.

W zaawansowanym stadium choroby pojawia się biegunka, która ma szczególnie duże nasilenie podczas pierwszego oblotu. Na przedniej ścianie ula widać plamy jasnego kału, pobrudzone są również plastry i wnętrze ula. W kale chorych pszczół znajduje się dużo niewchłoniętych cukrów, przez co są słodkie i robotnice je zlizują – w ten sposób choroba rozprzestrzenia się w ulu.

Nosemoza może być również przenoszona między rodzinami. Aby jej przeciwdziałać, należy usuwać z ula ramki oraz wyposażenie pobrudzone kałem. Chore rodziny należy przesiedlić do odkażonego ula, a teren pasieczyska dobrze jest odkazić wapnem.

Konieczna jest również wymiana matek w rodzinach z objawami nosemozy.

W pasiece należy utrzymywać silne rodziny i na wiosnę dobrze ocieplić ule, gdyż wysoka temperatura hamuje rozwój choroby.

Jesienią karmienie powinno być zakończone do 15 września, a w pokarmie zimowym nie może być domieszki spadzi (do pokarmu warto dodawać wywaru ziołowego Sklenara opisanego w poście w zeszłym roku).

W zimie należy zapewnić rodzinom spokój, chroniąc przed niepokojem przez ludzi i zwierzęta.

Trzeba unikać rabunków, które przyczyniają się do rozprzestrzeniania choroby.

Chore rodziny należy obsługiwać na końcu, odkażając po pracy używany sprzęt. Ważne jest również wycofywanie ramek z zainfekowanych uli, na których rodzina zimowała.

W podkarmianiu wiosennym warto zastosować preparaty przeciw nosemozie w proporcjach podanych przez producenta.

Autorem artykułu o nosemozie jest Pan  Mateusz Morawski.

Materiały wideo na temat nosemozy u pszczół:

 

 

 

 

administrator on Luty 12th, 2020

Obecna zima 2019/2020 należy do wyjątkowo ciepłych. W części pasiek zlokalizowanych w nasłonecznionych miejscach pszczoły są już po pierwszych oblotach co wiąże się z rozpoczęciem intensywnego czerwienia. Pierwsze obloty oczyszczające pszczół po zimowli mają z reguły miejsce gdy temperatura przekracza 12 °C.  Jeżeli mamy możliwość przebywać na pasieczysku w takim dniu możemy wiele wywnioskować o stanie podopiecznych:

-  Zachowanie pszczół świadczące o prawidłowej zimowli w danym ulu to intensywny oblot gdy pszczoły masowo opuszczają ul, aby podczas krótkotrwałego lotu oczyścić przepełniony po zimie układ pokarmowy, następnie lądują na wylotku i wchodzą do środka i w takim ulu powraca spokój po kilkunastu minutach. Z ula wylatują już tylko zbieraczki w poszukiwaniu wody lub pyłku leszczyny oraz robotnice oczyszczające dennice.

- Gdy pszczoły gromadnie wygrzewają się w słońcu na wylotku, nie wzbijają się do lotu, a niektóre z nich staczają się na ziemię może to oznaczać brak pokarmu który koniecznie trzeba w takiej rodzinie skontrolować.

- Jeżeli oblot pszczół trwa długo, widać robotnice z rozdętymi odwłokami a przednia ściana ula jest pobrudzona odchodami to objawy takie wskazują na nosemozę ! W kolejnym artykule przedstawimy sposób kontroli i postępowaniu przy podejrzeniu wystąpienia tej choroby u pszczół.

-  Natomiast w sytuacji gdy pszczoły w zupełności nie wylatują z ula to przyczyną może być osypanie się pszczół lub duże osłabienie rodziny. Również konieczna jest kontrola i otwarcie takiego ula w celu sprawdzenia przyczyny. Osypany ul należy kategorycznie usunąć z pasieczyska, aby nie dochodziło do dostępu robotnic z innych rodzin i rozprzestrzeniania się ewentualnych chorób po pasiece.

 

Po oblocie pszczół w cieplejszy dzień gdy temperatura przekroczy 10 °C warto zrobić wstępny krótki przegląd stanu zimowanych rodzin, stanu zapasów pokarmowych oraz osypu zimowego:

-  W przypadku braku pokarmu należy o tej porze podać pszczołom ciasto cukrowo-miodowe (przepis poniżej)

- Natomiast gdy rodzina po zimowli jest słaba najlepszy wyjściem jest połączenie z drugą rodziną zostawiając lepszą matkę pszczelą w rodzinie. Przez krótki okres czasu można też przetrzymywać 2 matki w jednej rodzinie używając do tego celu np. izolatora Chmary.

- Kolejną ważną czynnością o tej porze jest oczyszczenie dennic. Zanieczyszczenia z dna ula, a zwłaszcza martwe pszczoły są doskonałą pożywką dla pleśni i organizmów chorobotwórczych. Jeżeli mamy dennice rezerwowe w ulach korpusowych wymianę taką możemy przeprowadzić bardzo sprawnie.

- Ważną sprawą przy rozpoczęciu intensywnego czerwienia przez matki jest ocieplenie ula gdyż pszczoły muszą utrzymywać temperaturę 34-36 °C w pobliżu czerwiu. W ulach drewnianych dajemy ocieplenie na powałkę pod daszkiem, natomiast w ulach styropianowych wystarczy zmniejszyć wentylację otwartą na czas zimowli. We wszystkich ulach zmniejszamy również wylotki – w silniejszych rodzinach na około 8 cm, natomiast w słabszych nawet na 2 do 4 cm.

- Luty jest również dobrym miesiącem na przygotowywanie ramek. Oczyszczanie starych, następnie ich dezynfekcja, przetapianie suszu na wosk i wprawianie drutu w ramki pod węzę. Każda rodzina pszczela powinna odbudować 1/3 a najlepiej połowę plastrów  w trakcie sezonu.

- Warto w tym czasie również oczyścić i zdezynfekować dodatkowe ule i korpusy które posiadamy, ule odkładowe, rojnice i sprzęt pasieczny. Przesiedlenie pszczół do nieodkażonego ula jest niedopuszczalne, a zysk z nakładu pracy na ten celu przyniesie poprawę zdrowotności naszych podopiecznych.

 

Ciasto miodowo-cukrowe-pyłkowe (jest to jedna z propozycji) robimy według następujących składników i proporcji:

3 kg cukru pudru

0,5 l miodu

15 dkg drożdzy piekarniczych

25-30 dkg pyłku zmielonego lub przemrożonego

Miód gotujemy, drożdze rozpuszczamy w małym garnuszku w 3-4 łyżkach miodu, ugniatamy ciasto do konsystencji tak aby nie kleiło się do rąk. następnie wkładamy do zamrażarki na 1.5 h.

Do ciasta możemy dodać jeden z dostępnych na rynku preparatów na nosemozę według proporcji i zaleceń producenta.

Do każdego ula wkładamy po 15/20 dkg pod folię rozpostartą na bereczka lub ramce, przykrywamy dla ocieplenia, gazetą i powałką.

Pszczół głodujących nie możemy dokramiać ciastem – w tym celu należy rozpuścić miód do konsystencji masła i nożem nałożyć na ramki z woszczyną które wkładamy w środek gniazda.

Ciasto przestajemy dawać gdy zakwitnie wierzba Iwa.

administrator on Luty 11th, 2020

W dniu 1 marca 2020 roku odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze Koła Pszczelarzy w Dworku Zieleniewskich o godz. 9:00.

Zapraszamy.

administrator on Luty 10th, 2020

W dniu 15 lutego o godzinie 9:00 odbędzie się podstawowe szkolenie pszczelarskie w Dworku Zieleniewskim w Trzebini.

Zapraszamy chętnych pszczelarzy szczególnie nowych członków Koła do wzięcia udziału w szkoleniu prowadzonym przez Prezesa Śląskiego Związku Pszczelarskiego Pana Zbigniewa Bińko.

W sytuacji dużych strat w zimowli pszczół spowodowanych w szczególności warrozą przedstawiamy poniżej bardzo ciekawy wykład zaprzyjaźnionego z naszym Kołem Pana inż. Igora Pawłyka na temat sposobu zastosowań izolatorów Chmary w celu maksymalnej i skutecznej eliminacji warrozy u pszczół.

 

Polecamy w/w metodę w celu polepszenia zdrowotności naszych podopiecznych.

 

Za zgodą autora całość wykładu:

 

 

administrator on Styczeń 22nd, 2020

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł ojciec Krzysztofa Głowackiego.

Pogrzeb odbędzie się w Kościele w Sierszy – Trzebini w najbliższy piątek tj. 24.01 o godzinie 14:00

administrator on Styczeń 15th, 2020

Lutowe zebranie pszczelarzy i sympatyków naszego Koła odbędzie się w dniu 2 lutego 2020 roku w  Dworku Zieleniewskich w Trzebini o godz. 9:00.

 

Porządek zebrania i informacje:

- omówienie spraw bieżących Koła,

- Składki i opłaty na rok 2020 bez zmian,

- zapisy na ramki pszczele (zamawiamy w kompletach po 50 szt.)

- zapisy na ciasto,

- szkolenie tematyczne na temat chorób pszczół prowadzone przez prelegenta.

 

Zapraszamy.

Zapisy i informacji udziela kol. Jacek Warzecha

administrator on Styczeń 15th, 2020

Termin zgłoszeń na dotacje do sprzętu pszczelarskiego obowiązuje do 30 stycznia 2020.

Na adres emailowy Śląskiego Związku Pszczelarskiego wzpkatowice@wp.pl należy przesłać zgłoszenie zawierające:

 

Imię i Nazwisko.

Nazwa zamawianego sprzętu.

Numer katalogowy.

 

Informujemy, że dotacje przysługują pszczelarzom którzy na dzień 1 09 2019 mieli opłacone składki ulowe na co najmniej 10 rodzin.

Aby uzyskać dotację w 2020 roku należy również zarejestrować sprzedaż bezpośrednią u Powiatowego Weterynarza do dnia 20 maja 2020 r.

Dotacja przysługuje w kwocie 70 zł x ilość opłaconych uli, ale nie więcej niż 60 % zakupionego sprzętu.

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt ze Śląskim Związkiem Pszczelarskim mailowo lub telefonicznie:

Tel/fax (wtorek, środa, czwartek): 32 206 86 54
E-mail: wzpkatowice@wp.pl

administrator on Grudzień 23rd, 2019

administrator on Grudzień 23rd, 2019

Noworoczne zebranie pszczelarzy i sympatyków naszego Koła odbędzie się w dniu 5 stycznia 2020 roku w  Dworku Zieleniewskich w Trzebini o godz. 9:00.

 

Porządek zebrania:

- omówienie poprzedniego zebrania,

- omówienie spraw bieżących Koła,

- szkolenie tematyczne.

 

Zapraszamy.

administrator on Listopad 20th, 2019

Grudniowe zebranie pszczelarzy i sympatyków naszego Koła odbędzie się w dniu 1 grudnia 2019 roku w  Dworku Zieleniewskich w Trzebini o godz. 9:00.

 

Porządek zebrania:

- omówienie poprzedniego zebrania,

- omówienie spraw bieżących Koła,

szkolenie nt. sprzedaży bezpośredniej miodu przeprowadzi lekarz weterynarii,

 

Zapraszamy.

administrator on Listopad 20th, 2019

Przedstawiamy artykuł który ukazał się w „Kronice pszczelarskiej” 2/2019 na temat nowych zmian w przepisach dotyczących sprzedaży produktów żywnościowych w tym produktów pszczelich:

Skrót do wydania w formie elektronicznej:

https://lyson.com.pl/content/161-kronika-pszczelarska-nr-12018

 

 

administrator on Październik 22nd, 2019

Tegoroczne obchody Św. Ambrożego odbędą się w dniu 29 listopada b.r. o godzinie 16:00 w restauracji Arkady w Myślachowicach.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału – wpisowe i koszt od osoby 50 zł, zapisy na zebraniu listopadowym.

administrator on Październik 22nd, 2019

Do sprzedania 4 ule wraz z pszczołami na ramce warszawskiej.

Bliższe informacje pod telefonem 606 226 917.

administrator on Październik 22nd, 2019

Listopadowe zebranie pszczelarzy i sympatyków naszego Koła odbędzie się w dniu 3 listopada 2019 roku w  Dworku Zieleniewskich w Trzebini o godz. 9:00.

 

Porządek zebrania:

- omówienie poprzedniego zebrania,

- omówienie spraw bieżących Koła,

- szkolenie nt. sprzedaży bezpośredniej miodu przeprowadzi lekarz weterynarii,

Zapraszamy.

administrator on Wrzesień 21st, 2019

Bardzo prosimy o głos dla Pani Krystyny Niewiedział na Gospodynię Roku 2019 w plebiscycie Gazety Krakowskiej.

Można głosować poprzez SMS na numer 72355 o treści KRG.19 (koszt sms-a to 2,46 zł) lub „klikiem” na stronie www – link do sposobu głosowania poniżej:

https://gazetakrakowska.pl/p/kandydat/krystyna-niewiedzial%2C896311/#sms-plebiscyty

Termin głosowania tylko do 25 września 2019.

Opis plebiscytu:

https://gazetakrakowska.pl/p/kandydaci/mistrzowie-agro-2019%2C1005227/

 

Pani Krystyna jest wsparciem dla naszego Koła przy wszelkich uroczystościach pszczelarskich, więc prosimy serdecznie wszystkich sympatyków i chętnych o oddanie głosu.

 

administrator on Wrzesień 13th, 2019

Październikowe zebranie pszczelarzy i sympatyków naszego Koła odbędzie się w dniu 6 października 2019 roku w  Dworku Zieleniewskich w Trzebini o godz. 9:00.

 

Porządek zebrania:

- omówienie poprzedniego zebrania,

- omówienie spraw bieżących Koła,

- krótkie szkolenie pszczelarskie dotyczące aktualnego okresu i stanu rodzin pszczelich,

Zapraszamy.

administrator on Sierpień 16th, 2019

Sierpniowe zebranie pszczelarzy i sympatyków naszego Koła odbędzie się w dniu 1 września 2019 roku w  Dworku Zieleniewskich w Trzebini o godz. 9:00.

 

Porządek zebrania:

- omówienie poprzedniego zebrania,

- omówienie spraw bieżących Koła,

- krótkie szkolenie pszczelarskie dotyczące aktualnego okresu i stanu rodzin pszczelich,

Zapraszamy.

administrator on Lipiec 17th, 2019

„MIODOBRANIE POD LIPOWCEM” POWIATOWE ŚWIĘTO MIODU – tradycyjne święto pszczelarzy, podczas którego w Wygiełzowie prezentują się Koła Pszczelarskie skupione w Powiatowej Radzie Bartniczej oraz zaproszone Koła z regionu Małopolski Zachodniej. W trakcie imprezy usłyszeć można opowieści o życiu pszczół, poznać tajniki opieki nad pszczołami oraz degustować i zakupić produkty pszczele.

Termin – 4 sierpnia 2019 – Skansen w Wygiełzowie.

administrator on Lipiec 16th, 2019

Sierpniowe zebranie pszczelarzy i sympatyków naszego Koła odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2019 roku w  Dworku Zieleniewskich w Trzebini o godz. 8:30.

 

Porządek zebrania:

- omówienie poprzedniego zebrania,

- omówienie spraw bieżących Koła,

- krótkie szkolenie pszczelarskie dotyczące aktualnego okresu i stanu rodzin pszczelich,

Zapraszamy.

administrator on Lipiec 16th, 2019

Poniżej przedstawiamy wykaz ziół z tzw. herbatki Sklenara którą możemy dodawać do syropu w trakcie podkarmiania zimowego pszczół.

HERBATKA SKLENARA

Do stosowania w syropie cukrowym przy podkarmianiu jesiennym jak i również w trakcie sezonu do odkładów oraz przy wychowie np. matek pszczelich w rodzinach wychowujących.

Taki syrop jest chętnie pobierany przez pszczoły. Poprawia warunki zimowli i zdrowotność pszczół. Zapobiega biegunce i nosemozie.  Sam syrop cukrowy, bez naparu z ziół nie zawiera w sobie żadnych mikroelementów czy substancji mineralnych. Wykonanie syropu z naparu z ziół, dostarcza biopierwiastki do organizmu pszczół. Wybitnie poprawia ich kondycję. Znany austriacki hodowca pszczół Guido Sklenar opracował ten zestaw i stosował go, karmiąc swoje rodziny pszczele z bardzo dobrym wynikiem.

SKŁAD MIESZANKI

1. Arlemisia – Bylica – 5 gram

2. Mentla – Mięta – 5 gram

3. Melissa oficinalis - Melisa lekarska – 5 gram

4. Achillca millefolium - Krwawnik pospolity – 5 gram

5. Matricaria chamomilia - Rumianek pospolity – 5 gram

6. Utrica dicica - Pokrzywa pospolita – 5 gram

7. Tanacetum – Wrotycz – 5 gram

8. Cartex guercus - Kora dębu – 5 gram

9. Radix hydrolapathi – Kobylak – 5 gram

10. Pinis sylrestries -Pączki sosny /odrosty/-5 gram

11. Herba abrinthii - Ziele piołunu – 5 gram

12. Kwiat lipy – 5 gram

Taki zestaw ziół wystarcza na około 30 litrów syropu 2/3 (2 części wody na 3 części cukru).

SPOSÓB UŻYCIA

- Wszystkie składniki ziół mieszamy razem.

- Wodę w ilości około 2 litrów doprowadzamy do wrzenia, następnie wsypujemy wszystkie zmieszane zioła i zostawiamy pod przykryciem do wystygnięcia.

- Po ostygnięciu odwar przecedzamy przez sito.

- W między czasie przygotowujemy odpowiednią ilość syropu 30 litrów – tj.  12 l wody i 18 kg cukru.

- Dodajemy odwar z ziół i całość mieszamy. Tak przygotowanym syropem podkarmiamy rodziny pszczele.

administrator on Czerwiec 11th, 2019

Przedstawiamy bardzo ciekawy wywiad kolegi pszczelarza Adama Ellwarta z jednym z większych w Polsce hodowców matek pszczelich Panem Cezarym Krukiem, polecamy – wiele mało znanych szczegółów oraz cennych informacji:

administrator on Czerwiec 4th, 2019

Lipcowe zebranie pszczelarzy i sympatyków naszego Koła wyjątkowo odbędzie się w dniu 30 czerwca 2019 roku odbędzie się zebranie Koła Pszczelarzy w  Dworku Zieleniewskich w Trzebini o godz. 9:00.

Porządek zebrania:

- omówienie poprzedniego zebrania,

- omówienie spraw bieżących Koła,

- krótkie szkolenie pszczelarskie dotyczące aktualnego okresu i stanu rodzin pszczelich,

Zapraszamy.

administrator on Czerwiec 4th, 2019

29.06 – Śmiłowice, godz. 8:00 wyjazd z bazy Transgór w Trzebini
06.07 – Sądecki Bartnik – Szkolenia, godz. 6:00 wyjazd z bazy Transgór w Trzebini
14.07 – Murcki - coroczne spotkanie Pszczelarzy ŚZP na Trutowisku w Murckach, godz. 8:00 wyjazd z bazy Transgór w Trzebini

administrator on Czerwiec 4th, 2019

W ramach zwalczania warrozy u pszczół warto przypomnieć sposoby zastosowania izolatora Chmary:

Izolator ten stosujemy między innymi w niżej wymienionych sytuacjach:

- izolowanie matki na okres zimowy w celu całkowitej likwidacji warrozy w rodzinie pszczelej. Zyskujemy również pewność braku wychowu czerwia w okresach chłodnych.

- izolowanie matki na 10 dni przed pożytkiem w celu zwiększenia zbiorów miodu np. przed wystąpieniem akacji na okres 14 do 21 dni. Ma to również na celu odciążenie pszczół od okresowego wychowu larw dzięki czemu uzyskujemy polepszenie higieny w rodzinie oraz likwidację nastroju rojowego. 

- zimowanie w jednej rodzinie pszczelej 2 matek.

Link do filmu instruktażowego ze strony Sądeckiego Bartnika:

Fragment wykładu Pana Igora Pawłyka:

administrator on Czerwiec 3rd, 2019

Ze względu na pojawiające się ostatnio informacje na temat wystąpienia ognisk zgnilca amerykańskiego na terenie Krakowa przedstawiamy opis w/w choroby u rodzin pszczelich oraz sposób rozpoznawania i postępowania w sytuacji jej zaistnienia:

Zgnilec amerykański, fachowo nazywany zgnilcem złośliwym, jest bardzo groźną chorobą pszczół. Choć bakteria atakuje wyłącznie larwy, to najbardziej skutecznym sposobem uratowania pasieki jest spalenie ula wraz z całą pszczelą rodziną.

Chorobę wywołuje bakteria Paenibacillus larvae zwana lasecznikiem larwy. Pojawia się, gdy pszczoły nie mogą zebrać odpowiedniej ilości nektaru, spadzi lub pyłku (czyli, gdy jest mało pożytku pszczelego) dla dużej ilości czerwiu i pszczoły karmicielki ograniczają do minimum pokarm dostarczany czerwiom.

Bakterie lasecznika pojawiają się i namnażają błyskawicznie, uszkadzając ściany jelita. Zarażone larwy zamierają w zasklepionej komórce – gniją, przybierając kolor brunatnożółtawy, brunatny a w końcu czarny. W ciągu przeciętnie 4 dni umierają. Masa zamarłego czerwiu wydaje charakterystyczny zapach przypominający zapach kleju stolarskiego.

Robotnice usuwają martwy czerw z ula, przenosząc bakterie na odnóżach i narządach gębowych do pokarmu, którym karmią zdrowe larwy. W ten sposób choroba rozprzestrzenia się w całym ulu. Bakterie umiejscawiają się na wszystkich częściach ula, na plastrach, w miodzie, w pyłku i w wosku. Osłabiona pszczela rodzina jest podatna na ataki silniejszych rodzin, które z kolei przenoszą zarazę do zdrowych uli. Poniżej przykładowe zdjęcia:

 

Paenibacillus larvae atakuje od wiosny do jesieni, a najsilniej w lipcu i sierpniu. Rozwojowi choroby sprzyja brak odpowiedniej higieny w ulach, niemniej zgnilec może pojawić się nawet we wzorcowej pasiece, jeśli pojawią się w niej pszczoły z zarażonych uli. Zagrożeniem są nie tylko obce pszczoły -  bakterie zgnilca przenoszą się do ula przez miód, wosk, sprzęt pszczelarski, a nawet przez ubranie pszczelarza. Są bardzo odporne – jedynym naprawdę skutecznym sposobem na powstrzymanie zarazy jest spalenie ula wraz z całą pszczelą rodziną i zaoranie i odkażenie ziemi po pasieczysku.

Choroba ta pojawia się w pasiekach na terenie całego kraju. Jest bardzo groźna i jest zwalczana z urzędu przez służby weterynaryjne. O jej występowaniu informują tabliczki z napisem  „Zgnilec amerykański pszczół – Obszar zapowietrzony”. Ten obszar obejmuje teren w promieniu 3 km od ogniska choroby.

Zwalczanie

Podczas okresowych przeglądów rodzin pszczelich trzeba zwracać baczną uwagę na występowanie objawów choroby. Znalezienie rodzin podejrzanych o chorobę stanowi podstawę rozpoczęcia walki z nią. Zwalczanie choroby odbywa się pod nadzorem lekarza weterynarii, ponieważ jest to choroba zwalczana z urzędu i za zniszczone zlikwidowane rodziny pszczelarz otrzymuje odszkodowanie.

W ostatnich latach do praktyki weterynaryjnej wprowadzono nowatorską metodę diagnozowania występowania choroby, która polega na badaniu próbek miodu lub cukru z zapasu na obecność przetrwalników zgnilca. Ten sposób diagnozowania choroby sprzyja wczesnemu rozpoczęciu zwalczania, co decyduje o dalszym losie rodziny – czy będzie ona tylko odkażona i przesiedlona do nowego ula, czy poddana termicznemu niszczeniu.

W przypadku wystąpienia choroby zasady postępowania reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dziennik Ustaw z 2005 r. nr 187).

Link do Rozporządzenia: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2016-1123,18330835.html

Najważniejsze zasady postępowania wynikające z rozporządzenia Ministra RiRW:

Rozporządzenie określa:

 • sposób i tryb postępowania,
 • rodzaj próbek pobieranych do badań diagnostycznych,
 • środki stosowane przy zwalczaniu choroby,
 • sposób przeprowadzania czyszczenia i odkażania.

Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia choroby w pasiece wyznacza ją jako ognisko choroby oraz:

 • zakazuje przemieszczania z pasieki oraz do pasieki:nakazuje odpowiednie postępowanie z chorymi rodzinami pszczelimi, w szczególności ich leczenie albo zniszczenie;
  • rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich i produktów pszczelich,
  • sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;
 • nakazuje przeprowadzenie oczyszczania i odkażania;
 • nakazuje wykonanie badania klinicznego rodzin pszczelich, w których nie stwierdzono choroby.
 1. W przypadku wyznaczenia ogniska choroby określa się obszar zapowietrzony i obszar zagrożony.
 2. Promień obszaru zagrożonego wynosi co najmniej 3 km.
 3. Obszar zapowietrzony i obszar zagrożony określa się uwzględniając czynniki geograficzne, administracyjne, ekologiczne i epizootyczne odnoszące się do choroby oraz kontrolowanych obiektów.
 4. W obszarze zapowietrzonym i obszarze zagrożonym powiatowy lekarz weterynarii może:
  • nakazać przegląd pasiek;
  • zakazać przemieszczania bez zezwolenia rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;
  • zakazać wystaw i targów z udziałem pszczół.

Uzupełnieniem rozporządzenia są dwa załączniki:

Załącznik nr 1
RODZAJ PRÓBEK POBIERANYCH DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ SPOSÓB ICH POBIERANIA I WYSYŁANIA
Załącznik definiuje, jak prawidłowo pobrać próbki do badań, następnie jak je właściwie oznakować i przygotować do przesyłki do specjalistycznego laboratorium, które z kolei przeprowadzi badania na ewentualne występowanie choroby.

Załącznik nr 2
SPOSOBY OCZYSZCZANIA I ODKAŻANIA
Załącznik definiuje, jak prawidłowo powinny być przygotowane osoby do zabiegu oczyszczania i odkażania sprzętu i urządzeń pszczelarskich i terenu pasieczyska oraz sposoby właściwego przeprowadzenia zabiegów.

Źródło informacji: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dziennik Ustaw z 2005 r. nr 187) oraz materiały konferencyjne 2015, dr n. wet. Zbigniew Lipiński.

administrator on Maj 16th, 2019

W dniu 2 czerwca 2019 roku odbędzie się zebranie Koła Pszczelarzy w  Dworku Zieleniewskich w Trzebini o godz. 9:00.

Porządek zebrania:

- omówienie poprzedniego zebrania,

- omówienie spraw bieżących Koła,

- krótkie szkolenie pszczelarskie dotyczące aktualnego okresu i stanu rodzin pszczelich,

Zapraszamy.

administrator on Maj 14th, 2019

Miesiące maj-czerwiec to szczególny okres kiedy pszczoły dążą do szybkiego rozwoju i naturalnego podziału rodziny pszczelej. Na nastrój rojowy w ulach szczególnie może mieć wpływ obecna zimna i deszczowa pogoda która utrzymuje się prawie od początku maja tego roku jak i często wpływ na to ma również matka pszczela w sytuacjach gdy nie wytwarza dostatecznej ilości feromonów ze względu na np. wiek. W takich przypadkach to pszczoły decydują o rozpoczęciu nastroju rojowego – stwierdzić to możemy nie tylko poprzez zmniejszenie intensywności lotów na wylotkach danej rodziny, ale szczególnie przy przeglądzie ramek gniazdowych oraz przy sprawdzaniu czy nie pojawiają się mateczniki w ulu. Zdjęcie mateczników rojowych przedstawiono poniżej:

 

Przeglądy gniazd rodzin pszczelich warto wykonywać dokładnie co 9 dni w okresie od końca kwietnia do końca czerwca. W sytuacji gdy rodzina zaczęła wychowywać nowe matki, zrywamy mateczniki, poszerzamy miejsce dla pszczół dokładając np. ramek z węzą i co szczególnie się poleca w tej sytuacji warto wykonać odkład odbierając z takiej rodziny 2-3 ramki z czerwiem i pszczołami je obsiadającymi. Jeżeli posiadamy już w rezerwie matkę unasiennioną dobrze jest w takiej rodzinie dokonać wymiany starej matki – warto pamiętać, że matka unasienniona powinna być już dojrzała tj. minimum 4 tygodniowa ze sprawdzonym czerwieniem – w innej sytuacji pszczoły w ulu produkcyjnym mogą nie przyjąć młodej matki.

W zaawansowanym nastroju rojowym sposób postępowania jest bardziej radykalny, ale zarazem efektywniejszy:

 

1. Korpus gniazdowy zdejmujemy z dennicy a na jego miejsce stawiamy korpus z miodnią.

2. Do miodni przenosimy jedną ramkę z czerwiem otwartym.

3. Jeżeli rodzina jest silna możemy na korpusie z miodnią ustawić korpus z suszem na miód.

4. Na tak przygotowane korpusy stawiamy specjalną powałkę która zarazem będzie dennicą dla pszczół ze starego korpusu gniazdowego. Otwory w powałce zamykamy szczelnie.

5.  Otwieramy otwór wentylacyjny który będzie wylotkiem w starej rodni w przeciwnym kierunku do poprzedniego głównego wylotka. Wszystkie pszczoły lotne opuszczą korpus z matką i przeniosą się do miodni która jest teraz ustawiona na dole.

6. W korpusie z matką i czerwiem niszczymy wszystkie mateczniki – nastrój rojowy powinien wygasnąć gdyż pszczoły lotne opuściły ul i pozostały z tutaj tylko pszczoły młode.

7. Dolna rodzina bezmateczna jest teraz rodziną produkcyjną. Pszczoły na jednej ramce z otwartym czerwiem założą mateczniki które po około tygodniu zrywamy i dokładamy kolejną ramkę z otwartym czerwiem.

8. Po upływie kolejnego tygodnia niszczymy mateczniki i łączymy z górnym korpusem w którym jest matka. Zaawansowany nastrój rojowy został rozładowany i rodzina taka dalej się rozwija i gromadzi miód z kolejnych pożytków.